Financováno z Fondů EHP 2014–2021

Program Zdraví

Společně pro zelenou, konkurenceschopnou a inkluzivní Evropu

Vznik a rozvoj Národní asociace pacientských organizací (NAPO) je financován z fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Zdraví.

O projektu

Účelem projektu je posílit roli pacientů a pozici pacientských organizací ve zdravotnictví vznikem zastřešující pacientské organizace, jež bude mít dostatečně reprezentativní členskou základnu k zastupování zájmů pacientů napříč diagnostickými skupinami a bude rozvíjet segment pacientských organizací. Zastřešující pacientská organizace vzniká zdola iniciativou samotných pacientských organizací, které naplňují definici pacientské organizace – zejména podmínku vedení nebo většinového podílu na vedení a řízení organizace samotnými pacienty. Základními principy organizace a činnosti NAPO jsou transparentnost, legitimita, demokracie, reprezentativnost a odpovědnost.

Výstup projektu

Hlavními výstupy projektu je vznik NAPO, zřízení sídla a zajištění provozu organizace, rozšíření členské základny, zřízení hlavních informačních a komunikačních platforem, informační servis pro pacientské organizace (např. zřízení národního referenčního místa EUPATI) a aktivity vedoucí k posílení kapacit jednotlivých pacientských organizací.

Příprava projektu

Přípravu vzniku a rozvoje NAPO zajistilo 11 organizací sdružených v přípravném výboru NAPO, jenž vzešel z konzultací se všemi pacientskými organizacemi v listopadu 2020. Ustavující schůze se konala 17. listopadu 2021, zapsaný spolek vznikl v únoru 2022 zápisem do spolkového rejstříku. Předběžný zájem o členství v NAPO projevilo 69 pacientských organizací, s kterými byl přípravný výbor v průběžném kontaktu.

Zahraniční partnerství

Zahraniční partnerskou organizací je Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) – norská zastřešující organizace zastupující 70 % všech pacientských organizací v zemi. Působí celonárodně, zastupuje jak čistě pacientské organizace, tak organizace a svazy tělesně postižených osob. Hlavním cílem FFO jsou advokační aktivity a služby pro členské organizace (budování kapacit, právní servis, společná advokační práce). FFO je členem evropské sítě pacientských organizací EPF.

Pro NAPO znamená spolupráce FFO možnost přenosu know-how a příkladů dobré praxe ve třech oblastech – vznik, rozvoj a budování odborných kapacit zastřešující organizace; advokační aktivity a zapojení pacientů do rozhodovacích procesů ve zdravotnictví prostřednictvím zastřešující organizace; a rozvoj služeb pro členy zastřešující pacientské organizace. Přípravný výbor NAPO byl v neformálním kontaktu s FFO již od března 2021.

Postup realizace projektu

Únor 2022

Zápis NAPO ve spolkovém rejstříku

Nástup ředitelky, projektové manažerky

Podpis memoranda o spolupráci s AIFP

Spuštění webových stránek

Březen 2022

Zapojení do pomoci Ukrajině, vč. online setkání se sdílením zkušeností s pomocí ukrajinským pacientům (ve spolupráci s OPP MZ)

Účast na kulatém stolu o telemedicíně v Senátu ČR

Nábor pacientských organizací

Advokační fórum k systémovému financování pacientských organizací

Duben 2022

Follow-up online setkání se sdílením zkušeností s pomocí ukrajinským pacientům (ve spolupráci s MPSV)

Členství v EPF

Partnerství s PACT

Květen 2022

Online mítink s norskou partnerskou organizací FFO

Členská schůze NAPO – přijmutí 11 nových členů

Účast na konferenci Pacientského hubu k systémovému financování P.O. (key note, panelová diskuze)

Snídaně NAPO s novináři

Schůzka s Asociací provozovatelů síťových lékáren k distančnímu výdeji léků

Online setkání členů NAPO k systémovu financování P. O.

Červen 2022

Schůzka s předsedou Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR

Jednání s EFPIA o partnerství na akci CEE Patient Engagement Annual Forum 2022

Zahájení příprav odborné konference NAPO v rámci českého předsednictví v Radě EU

Schůzka s náměstkem MZ Josefem Pavlovicem

Podpis memoranda o spolupráci se SÚKLÚčast na kongresu EPF v Bruselu

27. 6. druhá schůzka členských organizací NAPO k systémovému financování pacientských organizací

Červenec 2022

NAPO konference – příprava, otevření registrací

Online setkání k lex Ukrajina II

Srpen 2022 

NAPO konference – obsahová a organizační příprava

Schůzka s ČAP a ČAFF k právu být zapomenut

Schůzka s Národní radou osob se zdravotním postižením

Schůzka s náměstekm ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radkem Policarem

Systémové financování pac. organizací – diskuze o návrhu s nečlenskými organizacemi

22. 8. Setkání pracovní skupiny Pacientské rady MZ  systémovému financování pac. organizací – představení návrhu NAPO

Účast na letní škole APO