Pomáháme prosazovat zájmy pacientů.

O NAPO

kdo jsme

Národní asociace pacientských organizací sdružuje pacientské organizace zaměřené na všechny typy onemocnění i zdravotního postižení působící v České republice. Úkolem NAPO je prosazovat kolektivní zájmy pacientů a poskytovat podporu svým členským organizacím.

NAPO bylo založeno 17. listopadu 2021, u jeho zrodu stálo 11 zakládajících členů. Přípravný výbor však byl aktivní již od začátku roku 2021 a úspěšně se podílel na prosazení přednostního očkování proti Covid-19 pro lidi s chronickým onemocněním, na podpoře novely zákona o veřejném zdravotním pojištění při schvalování v Parlamentu ČR a na dalších aktivitách.

V České republice pracuje zhruba 140 pacientských organizací. Čtyřicet dva z nich je v současnosti členy zastřešující organizace NAPO.

Novinky a aktivity, na kterých právě pracujeme, najdete v sekci Aktuality.

vize napo

Pacienti jsou nejen příjemci zdravotní péče, ale také jednou z klíčových stran utvářejících podobu českého zdravotního systému. Prostřednictvím pacientských organizací se plnohodnotně zapojují do rozhodovacích procesů ve zdravotnictví.

mise napo

Jako respektovaný partner budujeme vztahy s veřejnou správou, akademickými i odbornými institucemi, abychom při jednání s nimi mohli úspěšně prosazovat kolektivní zájmy pacientů.

Jsme oporou pacientským organizacím, které reprezentují hlas pacientů v českém zdravotním systému. Přinášíme jim možnosti rozvoje, budování kapacit a účasti v rozhodovacích procesech ve zdravotnictví.

Pozice NAPO vůči jiným organizacím

NAPO bylo zřízeno pro advokační a osvětové aktivity. Vidíme v něm sílu, která ve spolupráci s jinými aktéry připravené podněty rozpracovává, posouvá a dotahuje.

Kromě servisních aktivit bylo NAPO založeno s obsahově hlubší ambicí věnovat se zejména odborným pacientským tématům. Chceme přinášet zkušenosti a formulovat očekávání samotných pacientů; v tomto ohledu je NAPO jedinečné.

Hlavní pilíře působení NAPO

 • Prosazování kolektivních zájmů pacientů a jejich účasti na rozhodovacích procesech
 • Osvěta laické i odborné veřejnosti o potřebách pacientů
 • Budování kapacit pacientských organizací v ČR

Priority NAPO

 1. Elektronizace zdravotnictví
 • Zajistit bezpečnou a uživatelsky přívětivou elektronizaci zdravotnictví umožňující sdílení zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotnické péče (pacientský souhrn) a sdílení dat mezi zdravotnickými a sociálními systémy;
 • posílit práva pacientů k vlastnictví svých zdravotních dat – pacient má ke svým zdravotním datům online přístup a sám rozhoduje, zda a jak mohou být dále sdílena;
 • odstranit překážky bránící širokému využívání a sdílení zdravotnických datových souborů (big data) a zajistit jejich větší zapojení do analýz zdravotního stavu populace, efektivity zdrav. systémů, registraci a účinnosti léků a zejména personalizované medicíny;
 • podporovat další rozvoj elektronických služeb pro pacienty (telemedicína, objednávací systémy, atd.).

 

 1. Standardy zdravotní péče
 • Stanovit standardy zdravotní péče poskytované v rámci veřejného zdravotního pojištění pro jednotlivé diagnostické skupiny;
 • zavést motivační systémy pro pacienty k péči o vlastní zdraví cestou zdravotního připojištění, větší konkurence mezi zdravotními pojišťovnami a možnosti volby nákladnější léčby nad rámec základních standardů zdravotní péče s případnou finanční spoluúčasti pacienta;
 • uplatňovat principy HTA ve všech oblastech zdravotních intervencí.

 

 1. Prevence vzniku onemocnění
 • V souladu s národní strategií Zdraví 2030 zajistit dosažení cílů v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí, zajistit dostatečné finanční zdroje na rozšíření preventivních programů a rozšířit uplatňování principů HTA i do oblasti preventivních intervencí (např. očkování, preventivní screeningy, profylaxe apod.);
 • zvyšovat zdravotní gramotnost obyvatelstva k předcházení vzniku závažných onemocnění a podpoře zdraví;
 • rozšířit bonifikační systém motivující občany ke zdravému způsobu života a podporující širší zapojení a využití preventivních a screeningových zdravotních prohlídek mezi občany.

 

 1. Pacientské organizace
 • Posílit úlohu pacientských organizací a jejich zapojení do rozhodovacích procesů ve zdravotnictví;
 • zajistit udržitelnost činnosti pacientských organizací, zejména v oblasti jejich financování, profesionalizace a posilování odborných kapacit;
 • posílit roli pacientských organizací ve správních a dozorčích radách zdravotních pojišťoven s cílem zvýšit transparentnost a efektivnost čerpání veřejných prostředků ve zdravotnictví;
 • podporovat systémové zapojení pacientů do medicínského výzkumu a inovací.

 

 1. Dostupnost zdravotní a následné péče
 • zvýšit dostupnost zdravotní péče zajišťovanou praktickými lékaři a stomatology;
 • rozvíjet péči poskytovanou v centrech specializované péče s důrazem na multidisciplinární přístup k léčbě;
 • podporovat paliativní péči pro děti i dospělé, odlehčovací, mobilní i domácí péči;
 • zajistit legislativní a systémové propojení zdravotní a sociální péče zejména u dlouhodobě nemocných či nemohoucích osob v domácí i lůžkové péči s ohledem na potřeby pacientů; včetně jeho kombinovaného financování;
 • zajistit finanční udržitelnost zdravotního systému a kvality poskytované zdravotní péče, včetně podpory medicínského výzkumu a inovací.

Knihovna NAPO

Stáhněte si publikace, které se týkají oblastí, jimž se NAPO věnuje. 

Přínos a význam pacientských organizací (překlad publikace The Added Value of Patient Organisations, kterou vydalo EPF v roce 2017)

DHE Consultation with citizens/patients on the European Health Data Space (2021)

The European Health Data Space and Cancer – Applying Lessons Learnt for Successful Implementation (report z kulatého stolu, 2022) 

O spolku

Ustavující schůze zapsaného spolku Národní asociace pacientských organizací proběhla 17. listopadu 2021.

Předseda:

Robert Hejzák, ČSAP

Místopředsedkyně:

Edita Müllerová, Revma Liga ČR

Výkonný výbor:

Robert Hejzák, ČSAP

Štěpánka Pokorná, Aliance žen s rakovinou prsu

Edita Müllerová, Revma Liga ČR

Simona Zábranská, Klub cystické fibrózy

Ladislav Loebe, ParaCentrum FENIX

Vlastimil Milata, DiAktiv ČR

René Břečťan, Parent Project

Kontrolní komise:

Edita Šimáčková, DiaKar (předsedkyně)

Anna Arellanesová, ČAVO

Eva Knappová

Sídlo spolku:

Bubenečská 496/53, 160 00 Praha 6

IČO: 141 606 09

Spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce číslo 75725.

Stanovy NAPO – ke stažení

Etický kodex NAPO – ke stažení

Fondy EHP

 

Projekt Národní asociace pacientských organizací je financován z fondů EHP v programu Zdraví.

Detailní informace o najdete na této stránce.

Odborná spolupráce

NAPO spolupracuje s těmito odbornými lékařskými společnostmi: