Pět základních pilířů naší práce

Priority NAPO

Elektronizace zdravotnictví

 • Zajistit bezpečnou a uživatelsky přívětivou elektronizaci zdravotnictví umožňující sdílení zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotnické péče (pacientský souhrn) a sdílení dat mezi zdravotnickými a sociálními systémy;
 • posílit práva pacientů k vlastnictví svých zdravotních dat – pacient má ke svým zdravotním datům online přístup a sám rozhoduje, zda a jak mohou být dále sdílena;
 • odstranit překážky bránící širokému využívání a sdílení zdravotnických datových souborů (big data) a zajistit jejich větší zapojení do analýz zdravotního stavu populace, efektivity zdrav. systémů, registraci a účinnosti léků a zejména personalizované medicíny;
 • podporovat další rozvoj elektronických služeb pro pacienty (telemedicína, objednávací systémy, atd.).

Standardy zdravotní péče

 • Stanovit standardy zdravotní péče poskytované v rámci veřejného zdravotního pojištění pro jednotlivé diagnostické skupiny;
 • zavést motivační systémy pro pacienty k péči o vlastní zdraví cestou zdravotního připojištění, větší konkurence mezi zdravotními pojišťovnami a možnosti volby nákladnější léčby nad rámec základních standardů zdravotní péče s případnou finanční spoluúčasti pacienta;
 • uplatňovat principy HTA ve všech oblastech zdravotních intervencí.

Prevence vzniku onemocnění

 • V souladu s národní strategií Zdraví 2030 zajistit dosažení cílů v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí, zajistit dostatečné finanční zdroje na rozšíření preventivních programů a rozšířit uplatňování principů HTA i do oblasti preventivních intervencí (např. očkování, preventivní screeningy, profylaxe apod.);
 • zvyšovat zdravotní gramotnost obyvatelstva k předcházení vzniku závažných onemocnění a podpoře zdraví;
 • rozšířit bonifikační systém motivující občany ke zdravému způsobu života a podporující širší zapojení a využití preventivních a screeningových zdravotních prohlídek mezi občany.

Pacientské organizace

 • Posílit úlohu pacientských organizací a jejich zapojení do rozhodovacích procesů ve zdravotnictví;
 • zajistit udržitelnost činnosti pacientských organizací, zejména v oblasti jejich financování, profesionalizace a posilování odborných kapacit;
 • posílit roli pacientských organizací ve správních a dozorčích radách zdravotních pojišťoven s cílem zvýšit transparentnost a efektivnost čerpání veřejných prostředků ve zdravotnictví;
 • podporovat systémové zapojení pacientů do medicínského výzkumu včetně inovací.

Dostupnost zdravotní a následné péče

 • Zvýšit dostupnost zdravotní péče zajišťovanou praktickými lékaři a stomatology;
 • rozvíjet péči poskytovanou v centrech specializované péče s důrazem na multidisciplinární přístup k léčbě;
 • podporovat paliativní péči pro děti i dospělé, odlehčovací, mobilní i domácí péči;
 • zajistit legislativní a systémové propojení zdravotní a sociální péče zejména u dlouhodobě nemocných či nemohoucích osob v domácí i lůžkové péči s ohledem na potřeby pacientů; včetně jeho kombinovaného financování;
 • zajistit finanční udržitelnost zdravotního systému a kvality poskytované zdravotní péče, včetně podpory medicínského výzkumu a inovací.