Pacientské desatero pro telemedicínu

Situace v České republice

Telemedicína, tedy poskytování medicínských služeb na dálku, je oborem s velkou perspektivou. O tom nás přesvědčily dva roky covidu, kdy poptávka po telemedicínských služkách prudce stoupla a lékaři se ji flexibilně snažili uspokojit, ovšem bez jednotných standardů. Ukázalo se, že překotný vývoj telemedicíny s sebou nese řadu rizik, neboť v nekontrolovaném prostředí dochází ke sdílení citlivých osobních dat nezabezpečenými kanály a k dalším pochybením.

Český zdravotnický systém s rozvojem telemedicíny počítá a na různých úrovních již působí pracovní skupiny – v rámci VZP, Asociace zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví, vzniká také Národní telemedicínské centrum a Centrum telemedicínských služeb FNO. Pacienti, na něž budou mít nově zaváděné telemedicínské služby zásadní dopad, však nebyli do těchto pracovních skupin oficiálně přizváni. Jedinou výjimkou byla pracovní skupina pro telemedicínu na ministerstvu zdravotnictví, ta však do konce roku 2021 nezveřejnila žádné výstupy.

Výzkum očekávání pacientů

Proto jsme s Národní asociací pacientských organizací začali téma sami diskutovat a připravovat vlastní strategii. Na jaře 2021 jsme se zapojili do unikátního výzkumu o dosavadních zkušenostech a očekáváních pacientů od telemedicíny, který provedl tým 1. lékařské fakulty UK s podporou AIFP a APO. Na sběr dat navázaly kulaté stoly s experty a expertkami o zdravotních, lékárenských, finančních a legislativních aspektech.

Na základě výše zmíněných závěrů NAPO připravilo návrh strategie distanční péče perspektivou pacientských organizací neboli Pacientské desatero, které představuje přehled důležitých aspektů, které je v telemedicíně potřeba systémově uchopit. Jeho deset bodů se týká organizačně-technického zajištění, způsobu práce lékaře/farmaceuta s pacientem, úhrad tohoto druhu služeb i podpory digitální gramotnosti.

Pacientské desatero

Pacientské desatero jsme prezentovali na konferenci Digitální medicína (nejen) pro pacienty, kterou 30. listopadu 2021 uspořádala 1. LF UK ve spolupráci s AIFP. Došlo k rozdělení zodpovědnosti za jednotlivé oblasti a během roku pokračovala série kulatých stolů se stakeholdery, na nichž byly jednotlivé aspekty detailně diskutovány. Jedno ze setkání, zaměřené na právní, úhradové a technologické aspekty, hostilo 4. října 2022 přímo NAPO ve svých kancelářských prostorách. 

 

Kulatý stůl o telemedicíně v prostorách NAPO

POZIČNÍ DOKUMENT NAPO: Pacientské desatero telemedicíny – soubor ke stažení

Další články

More Articles