Řečníci a řečnice

AA_medailonek

Bc. Anna Arellanesová

Anna Arellanesová je od roku 2014 předsedkyní České asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) – zastřešující pacientské organizace zaměřené na vzácná onemocnění. Je také členkou výboru a někdejší předsedkyní Klubu cystické fibrózy a členkou představenstva Eurordis – Rare Diseases Europe. Jako místopředsedkyně Pacientské rady ministra zdravotnictví, v níž zastupuje vzácná onemocnění, se účastnila tvorby nové legislativy ohledně systému schvalování úhrad tzv. orphan léků, který je založen na aktivním zapojení pacientů do rozhodovacího procesu. Anna je také členkou mezioborové komise pro vzácná onemocnění na ministerstvu zdravotnictví, kde se podílí na systémovém řešení centrové péče.

Zdeněk Blahuta Asociace provozovatelů lékárenských sítí

PharmDr. Zdeněk Blahuta

Je český farmaceut a úředník v oboru zdravotnictví. V letech 2014–2017 byl ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv, v prosinci 2020 ho ministr zdravotnictví jmenoval do funkce koordinátora vakcinační strategie v souvislosti s pandemií nemoci covid-19, v lednu 2021 však na post rezignoval. Působil také v lékárenství na řadě pozic, od lékárenského asistenta přes provozovatele lékáren až po ředitele lékárenských velkoobchodů, od roku 2019 je výkonným ředitelem Evropské federace lékárenských sítí.

medailonek_RB

Ing. René Břečťan

René Břečťan se více než 12 let věnuje rozvoji činnosti pacientských organizací a prosazováním práv především pacientů se vzácným onemocněním. Je místopředsedou domovské pacientské organizace PARENT PROJECT, z.s., která sdružuje rodiče a pacienty především s Duchennovou svalovou dystrofií a dalšími vzácnými nervosvalovými onemocněními. Je též místopředsedou České asociace pro vzácná onemocnění, z.s., zastřešující organizace pro pacienty se vzácným onemocněním a jejich pacientské organizace. Výrazně se angažuje především v oblasti zlepšení přístupu pacientů se vzácným onemocněním ke komplexní péči a zajištění léčby. Podílel se na prosazování účasti pacientů na posuzování a rozhodování o úhradě léčivých přípravků pro vzácná onemocnění dle legislativy platné od 1. ledna 2022.

Jaroslava Doležalová_SÚKL

Mgr. Jaroslava Doležalová

Je expertkou v oblasti regulace reklamy na léčivé přípravky. Od roku 2009 pracuje jako vedoucí oddělení dozoru nad reklamou Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zabývá se také problematikou nelegálního obchodování s léčivými přípravky a hraničními přípravky v případech, kdy je třeba posoudit, zda se v případě konkrétního výrobku jedná o léčivý přípravek, či nikoli. Vystudovala farmaceutickou fakultu University Karlovy, pracovala také jako lékárnice a ve farmaceutickém průmyslu v oblasti obchodu a marketingu.

Petr Fifka

PharmDr. Petr Fifka

Poslanec Petr Fifka se narodil v lednu 1967, žije v Praze, je ženatý a má 3 děti. Vystudoval farmaceutickou fakultu UK, kde získal titul doktor farmacie. Po krátkém působení v lékárenské službě zahájil téměř 30letou kariéru v mezinárodním farmaceutickém průmyslu. Pracoval na různých odborných, marketingových, obchodních a posledních 20 let také v řídících pozicích. V roce 2021 se mu po předchozích 16 letech strávených v komunální politice podařilo získat mandát poslance a definitivně se na další 4 roky politice věnuje naplno jako své hlavní činnosti. V Poslanecké sněmovně se stal místopředsedou Výboru pro evropské záležitosti a místopředsedou Výboru pro zdravotnictví. V oblasti zdravotnictví se v parlamentu věnuje především lékové politice a problematice prevence, zejména civilizačních onemocnění.

Vladimír Finsterle_Lékárnacz

PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA

V roce 1999 spustil první lékárnu na českém internetu včetně portálu pro pacienty, aby tyto odborné služby více přiblížil lidem a poskytnul jim maximum informací pro rozhodování o svém zdraví. Absolvoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy, několik let budoval tehdy ještě československé zastoupení farmaceutické firmy CILAG a v roce 1999 založil vlastní společnost Pears Health Cyber.

Stanislav Gregor ČLnK Mladí lékárníci

PharmDr. Stanislav Gregor

Je členem Představenstva České lékárnické komory, v letech 2019 – 2021 byl předsedou Mladých lékárníků. Je klinický farmaceut, pracuje v nemocniční lékárně v IKEM. Vystudoval farmacii na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

Robert Hejzák-orez

Ing. Mgr. Robert Hejzák, M.A.

Robert Hejzák je předseda Národní asociace pacientských organizací (NAPO) a zároveň nynější místopředseda a člen vedení pacientské organizace Česká společnost AIDS pomoc, z.s. zastupující zájmy osob žijících s HIV. Ve své práci pro pacientskou organizaci se zaměřuje zejména na advokační práci v oblasti lepšího přístupu k léčbě a prevenci HIV infekce, destigmatizaci onemocnění a rovného přístupu pacientů ke zdravotní péči. Robert se účastnil práce Pacientské rady ministra zdravotnictví a Národní koordinační komise HIV/AIDS. Zastupuje NAPO v European Patients' Forum (EPF), je českým zástupcem v pracovní skupině Evropské komise The EU HIV/AIDS, viral hepatitis and tuberculosis Civil Society Forum a působí jako zástupce občanské společnosti v koordinačním výboru ECDC The European Network for STI Surveillance. Vzděláním i civilním zaměstnáním je ekonom.

Camelia Isac_orez

Camelia Isaic, MBA, CFA

Je předsedkyní a jedním ze zakladatelů pacientské organizace HAE Junior, jejímž posláním je zvyšování kvality života dětí a mládeže s hereditárním angioedémem (HAE) v České republice. Zároveň působí jako členka pacientské rady RIPAG, která je součástí ERN-RITA – Evropské referenční sítě zaměřené na vzácné poruchy imunity.

Mgr. David Kolář

Od února 2022 je ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Předtím v této organizaci působil sedm let na pozici tajemníka a jeho role spočívala zejména v poskytování komplexní právní podpory projektům a aktivitám AIFP při vyjednávání s ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami, pacientskými organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami ve zdravotnictví. Dále se soustředil na poskytování právních konzultacích v oblasti etických a seberegulačních pravidel inovativního farmaceutického průmyslu, účastnil se edukačních projektů AIFP a zastupoval asociaci v mezioborových pracovních skupinách. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a členem České advokátní komory.

PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Narodil se 23. března 1977 v Litomyšli. Studium na FaF UK v Hradci Králové ukončil v roce 2000. Dizertační doktorskou práci v oboru Farmakologie obhájil v roce 2006. V Lékárně Zdraví v Zábřehu pracuje od roku 2004. V letech 2008 - 2018 byl členem Předsednictva GML. Od roku 2010 je členem PČLnK a od roku 2015 zástupcem ČLnK v PGEU v Bruselu. Od roku 2019 viceprezident ČLnK.

RM_medailonek

Ing. Radka Maxová

Poslankyní Parlamentu ČR byla od roku 2013, a od roku 2019 zastupuje zájmy České republiky v Evropské parlamentu. Jak na národní, tak i evropské úrovni, jsou jejími hlavním zájmy sociální politiky, práva osob se zdravotním postižením, rovné příležitosti a ochrana zranitelných skupin. Věnuje se intenzivně také otázkám zdraví, jako je duševní zdraví, vzácná onemocnění, práva pacientů a dostupnost lékařské péče pro všechny. V současné době působí mj. jako místopředsedkyně Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a je také náhradní členkou ve Výboru pro životní prostředí, bezpečnost potravin a veřejné zdraví, a podvýboru pro veřejné zdraví. Je rovněž členkou představenstva parlamentní Meziskupiny pro osoby se zdravotním postižením, parlamentní zájmové skupiny Aliance pro duševní zdraví, a je členkou koalice věnující se strukturálním onemocněním srdce.

Bc. Edita Müllerová

Od roku 2014 je předsedkyní spolku Revma Liga Česká republika, z.s. V letech 2017–2021 působila v Pacientské radě ministra zdravotnictví, patří mezi zakladatele Národní asociace pacientských organizací, kde zastává pozici místopředsedkyně. Problematice postavení pacientů a pacientských organizací ve zdravotním systému ČR se aktivně zabývá od roku 2012. Věnuje se vzdělávání pacientů, podpoře a udržitelnosti činnosti pacientských organizací a koordinování jejich činností.

Mgr. Lenka Novotná, MHA

Lenka Novotná pracuje od roku 2019 jako právnička v Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu. Předtím řadu let působila v Oborové zdravotní pojišťovně jako vedoucí právního odboru. Pracovní zkušenosti má i z Ministerstva zdravotnictví, kde se v letech 2007-2009 podílela na návrhu reformy veřejného zdravotního pojištění. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studovala také na Právnické fakultě na Uppsalské univerzitě.

Tom Philipp_orez

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

Tom Philipp je český politik a lékař, přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice. Od roku 2021 je členem Poslanecké sněmovny PČR, kde je místopředsedou Výboru pro zdravotnictví. Od roku 1994 působí jako zastupitel městské části Praha 12, od dubna 2022 je místopředsedou KDU-ČSL. V letech 2014 až 2018 působil jako náměstek na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Kateřina Podrazilová SÚKL

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D.

Je expertkou v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků. V září 2023 byla jmenována ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv, dříve tam zastávala pozici ředitelky Sekce cen a úhrad. Od roku 2014 působila jako předsedkyně Lékové komise ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Vystudovala magisterský obor molekulární biologie a genetiky na Univerzitě Karlově, kterou absolvovala v roce 1991. V roce 1999 získala titul Ph.D. v oboru molekulární toxikologie. Do roku 2008 byla také vědeckou pracovnicí environmentální molekulární biologie.

Radek Policar_MZ

JUDr. Radek Policar

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od r. 2000 do r. 2004 pracoval jako právník ve Fakultní nemocnici Brno. V období 2004–2015 působil v brněnském Masarykově onkologickém ústavu nejprve jako vedoucí právního úseku, od roku 2008 jako náměstek pro právní služby a personalistiku, 2010–2014 též jako zástupce ředitele. V letech 2013–2014 byl také přednostou Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Od června 2015 je náměstkem ministra zdravotnictví, resp. vrchním ředitelem pro legislativu a právo.

Daniela Rrahmaniová_MZČR

Mgr. Daniela Rrahmaniová

Od roku 2019 působí jako ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR. Opakovaně pracovala na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, má zkušenost s poradenskou činností z Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o i s prací lékárnice. V roce 1992 absolvovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

medailonek_ŠS

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Je předsedou České lékařské společnosti JEP, člen výboru České obezitologické společnosti a revizní komise České internistické společnosti. Dále je členem České endokrinologické společnosti, Společnosti klinické výživy a české intenzivní metabolické péče, České společnosti intenzivní medicíny. Zároveň je čestným členem Společnosti všeobecného lékařství. Profesor Svačina je rovněž součástí vědecké rady Lékařské fakulty UK Hradec Králové, LF UK Plzeň a pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Zasedá v redakční radě odborného Časopisu lékařů českých, časopisu Vnitřní lékařství a předsedá redakční radě Svět praktické medicíny. Je také člen rady Elektronické univerzity EUNI. Patří mezi zakládající členy České lékařské akademie.

medailonek_LŠ

Mgr. Libor Štajer

Libor Štajer je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Právní praxi vykonává více než 21 let a specializuje na oblast farmaceutického práva (zejména regulatory problematiku léčiv, zdravotnických prostředků, doplňků stravy, kosmetických přípravků, pravidla propagace, cenovou a úhradovou regulaci, regulaci reklamy atd.), zdravotnického práva (právní otázky související s poskytováním zdravotních služeb a činností poskytovatelů zdravotních služeb). V právní praxi se zabývá i otázkami korporátního, pracovního i autorského a reklamního práva. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

medailonek_LTA

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.

Je od roku 2017 předsedkyní Společnosti medicínského práva ČLS JEP. Zdravotnickému právu se věnuje už téměř 25 let. V letech 2014 až 2017 byla náměstkyní ministra zdravotnictví. Na Ministerstvu zdravotnictví se aktivně podílela na zapojení pacientů do legislativního procesu. Za jejího působení došlo k vytvoření pacientského oddělení a zřízení Pacientské rady. Současně byla v roce 2017 oceněna WHO za prosazení tzv. protikuřáckého zákona. V současné době působí také jako advokát, lektor na Katedře zdravotnického práva PF UK a člen komise Legislativní rady vlády.

Filip Vrubel ČAFF

Mgr. Filip Vrubel

Je absolventem Právnické fakulty MU a jedním z nejvýznamnějších českých expertů na oblast lékové politiky, zdravotnického a farmaceutického práva. Od roku 2021 je výkonným ředitelem ČAFF. Do této funkce přešel z pozice náměstka ministra zdravotnictví, kterou zastával od roku 2018 do září 2020. V letech 2009 až 2012 zastával pozici ředitele odboru farmacie na ministerstvu zdravotnictví, od roku 2013 působil jako odborný náměstek ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv, zodpovídal za všechny regulatorní a dozorové agendy ústavu. Téměř čtyři roky strávil také v poradenském sektoru v mezinárodní advokátní kanceláři Deloitte Legal, kde se stal advokátem a zabýval se oblastí farmaceutického práva, analýzami trhu a regulacemi ve zdravotnictví.

Simona Zábranská_square

Mgr. Simona Zábranská

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Když se jí narodila dcera s cystickou fibrózou, rozhodla se věnovat pacientům a hájení jejich zájmů. Od roku 2013 působí jako předsedkyně pacientské organizace Klub nemocných cystickou fibrózou, v roce 2016 se stala i její ředitelkou. Je místopředsedkyní Pacientské rady Ministerstva zdravotnictví ČR a zastupuje pacienty v několika pracovních skupinách a komisích. Stála u zrodu Národní asociace pacientských organizací (NAPO) jako jedna ze zakládajících členů.