Zapojování pacientů do rozhodovacích procesů

Obecný kontext

Účast pacientů v rozhodovacích procesech ve zdravotnictví je současným trendem, který NAPO velmi podporuje. Osobní zkušenost s nemocí a procesem léčby je totiž jedinečným zdrojem informací, jímž nikdo jiný ze zúčastněných ve zdravotnickém systému nedisponuje. Proto jsme přesvědčeni, že pacienti mají mít možnost aktivně ovlivňovat rozhodovací procesy a nebýt jen klienty, ale rovnocennými partnery při diskuzích o nových opatřeních a postupech.  

NAPO chápe jako svůj úkol pomoci všem pacientským organizacím zapojit se do systému zdravotnictví. Zároveň chceme ukazovat možnosti, kde všude se pacienti mohou efektivně zapojit. Například pacientské organizace sdružené v České asociaci pro vzácná onemocnění již mají příležitost účastnit se správních řízení při vstupu inovativních léčiv do českého zdravotnického systému a podílet se na zrychlování celého postupu. Nejde ale jen o zapojení do stanovování cen a úhrad léků. Pacienti by měli být přítomni také ve správních radách zdravotních pojišťoven, etických komisích působících ve fakultních nemocnicích nebo být zapojeni do práce poradních orgánů Úřadu vlády ČR.

Uvědomujeme si, že pro tuto činnost musejí být pacienti proškoleni a mít přehled o zásadních tématech, která hýbou českým zdravotnictvím. Musejí rozumět systému úhrad zdravotní péče a hodnocení zdravotnických technologií, mít vhled do lékové politiky a umět se zapojit do rozhodovacích a hodnotících procesů. Nesmějí být zatíženi pouze vlastní diagnózou a musejí být schopni reprezentovat zájmy pacientů v jejich šíři. Profesionalizace pacientských organizací a jejich příprava na zapojení do rozhodovacích procesů je jednou z priorit, na které se NAPO soustředí.

Odborná konference NAPO

V rámci českého předsednictví v Radě EU jsme 8. září 2022 uspořádali mezinárodní odbornou konferenci na téma zapojování pacientských organizací do rozhodovacích procesů ve zdravotnictví, která se konala pod záštitou Úřadu vlády ČR a primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba. Konference přispěla k evropské diskusi o tom, jak pacientské organizace mohou prospět tvůrcům národních a evropských zdravotních politik, diskutovalo se o budoucí roli pacientských organizací a byly představeny příklady dobré praxe z různých zemí. Více o konferenci najdete v zde.

POZIČNÍ DOKUMENT NAPO: 9 principů zapojování pacientských organizací do rozhodovacích procesů – ke stažení (PDF)

Další články